Έκδοση Ασφαλιστικής Εγγυητικής
Surety Bonds

Το ασφαλιστικό μας πρακτορείο εγκαινιάζει τον κλάδο της ασφάλισης εγγυήσεων με την Allianz Trade αλλά και με ένα καινοτόμο προϊόν βασισμένο στο Micro-Underwriting by Karavias underwriting Agency  σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρία Altius Insurance και την Αντασφαλιστική Εταιρεία ARCH RE, και δίνει τη δυνατότητα ασφάλισης εγγυήσεων στις επιχειρήσεις, καλύπτοντας όλες τις μορφές εγγυητικών επιστολών.

Συμμετοχής, Ανάληψης/Προκαταβολών, Καλής Εκτέλεσης, Συντήρησης/Καλής Λειτουργίας, Καλής Πληρωμής, Προς Τελωνεία.

Είδη εγγυητικών επιστολών.

Συντήρησης / Καλής Λειτουργίας

Εξασφαλίζει στον δικαιούχο ότι ο ανάδοχος που έχει εκτελέσει κάποιο έργο είναι ικανός να εκτελέσει τις υποχρεώσεις συντήρησης που προκύπτουν από την σύμβαση και τον προστατεύει από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους συντήρησης.

Συμμετοχής

Εξασφαλίζει ότι ο ανάδοχος (ασφαλισμένος) θα προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα συνάψει τη σύμβαση στην τιμή προσφοράς.

Καλής Πληρωμής

Εξασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους προμηθευτές υλικών και υπηρεσιών που σχετίζονται με το έργο υπό ασφάλιση. Η ασφαλιστική καλύπτει την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του ασφαλισμένου από αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεών του ασφαλισμένου.

Ανάληψης / Προκαταβολών

Εξασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου και μη υλοποίησης της σύμβασης.

Καλής Εκτέλεσης

Εξασφαλίζει τον δικαιούχο από την οικονομική ζημία που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

Προς Τελωνεία

Για χρήση στις Φορολογικές αποθήκες για καύσιμα, αλκοόλ, καφέ

Βασικά Οφέλη των ασφαλιστικών εγγυητικών επιστολών

Ταχύτερη Διαδικασία Αξιολόγησης και Έκδοσης με τη δημιουργία εξειδικευμένης πλατφόρμας

Η έκδοση ασφαλιστικών εγγυητικών συνοδεύεται από ασφαλιστική σύμβαση. Κατά συνέπεια το κόστος έκδοσης καταχωρείται στα έξοδα της επιχείρησης ως ασφάλιστρο

Καταργεί το πρόβλημα της ρευστότητας που εντοπίζεται στη σχέση πελάτη – Τράπεζας

Αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων και των ταμειακών ροών της εταιρείας

Σε αντίθεση με τις Τραπεζικές εγγυητικές, δεν επιβαρύνουν τον ισολογισμό της επιχείρησης. Το
παρεχόμενο όριο δε συνδέεται με αλληλόχρεο/χορηγικό λογαριασμό και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνεται με τόκους

Μείωση του κόστους αναδοχής έργων ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

Δεν απαιτείται δέσμευση και υποθήκευση περιουσιακών στοιχείων

Δυνατότητα συμμετοχής σε μεγαλύτερο αριθμό δημόσιων διαγωνισμών ταυτόχρονα

Όριο ανά εταιρεία ανάλογα με το προφίλ κάθε εταιρίας

Δυνατότητα υπέρβασης των παραπάνω ορίων κατόπιν ειδικής έγκρισης

Όριο ανά εγγυητική ανάλογο με τις ανάγκες της εταιρίας

Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται προς το δημόσιο και ΝΠΔΔ

Διάρκεια εγγυητική; 1 - 3 χρόνια

Γιώργος Καραμίχος – 📞 6972 600 330

Φόρμα με ενδιαφέρει: